Kids Parlement: une voix pour faire reconnaître les droits de tous les enfants.

Kids Parlement est un mouvement qui se bat pour faire reconnaître tous les droits de l’enfant en Belgique.

Nous dénonçons l’absence d’examen de l’intérêt des enfants dans les procédures d’asile et de régularisation.

Nos revendications :

1. les mêmes droits pour tous les enfants : les enfants sans papiers doivent avoir les mêmes droits que les enfants avec papiers.

2. Avant de prendre une décision qui met fin à un droit de séjour, l’office des étrangers doit sérieusement examiner les risques pour les enfants en cas de retour et tenir compte de l’intégration des enfants.

3. L’office des étrangers doit examiner quelles sont les solutions durables pour les enfants concernés avant de décider de mettre fin au séjour de la famille. Dans le cadre de cet examen, l’office des étrangers doit entendre le ou les enfants.

4. L’environnement d’un enfant doit être stable : Fedasil doit veiller à ce que les enfants restent dans un même lieu, afin qu’ils puissent suivre leur scolarité dans la même école, et suivre l’enseignement dans la même langue tout au long de la procédure.

Afin de sensibiliser les citoyens sur les situations difficiles des enfants réfugiés et sans papiers, nous souhaitions organiser toutes sortes d’activités autour des problèmes rencontrés par les enfants migrants et les solutions qui pourraient y être apportés.

Visitez notre page Facebook pour plus d’information ou contactez-nous sur notre adresse e-mail : kids.parlement@gmail.com

 

 

Kids Parlement: een stem voor kinderen met of zonder papieren

Kids Parlement werd gecreëerd door een groep van kinderen en jonge migranten.

Kids Parlement is een beweging die ijvert voor de erkenning van alle kinderrechten in België.

Wij klagen het feit aan dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar het belang van de kinderen noch in de asielprocedures noch in de regularisatieprocedures.

Onze eisen zijn de volgende :

1. Dezelfde rechten voor alle kinderen: kinderen zonder papieren moeten dezelfde rechten hebben als kinderen met papieren.
2. Vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt die een einde stelt aan het verblijfsrecht, moet de Dienst een serieus onderzoek voeren naar de risico’s van de kinderen ingeval van terugkeer en rekening houden met de integratie van de kinderen.
3. De Dienst Vreemdelingenzaken moet onderzoeken welke de duurzame oplossingen zijn voor het betrokken kind vooraleer er een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van de familie. In het kader van dit onderzoek, moet het kind gehoord worden.
4. De omgeving van een kind moet stabiel zijn: Fedasil moet ervoor zorgen dat kinderen op één enkele locatie kunnen blijven zodat ze naar dezelfde school kunnen gaan en eenzelfde taal kunnen leren gedurende heel hun procedure.

Teneinde burgers op de hoogte te brengen van de moeilijke situatie waarin kinderen zonder papieren en kinderen die vluchten zich bevinden, wensen wij verscheidene activiteiten te organiseren rond de problemen van deze kinderen en oplossingen aan te bieden.

Bezoek onze Facebook pagina voor meer informatie of contacteer ons via email: kids.parlement@gmail.com